top of page

Regulamin uczestniczenia w koncertach organizowanych przez Stowarzyszenie Rozstaje w klubie Strefa  w Krakowie na czas obowiązywania obostrzeń w stanie epidemii COVID-19. Obowiązuje od 18.07.2020 do odwołania.
 

§ 1 

1. Niniejszy regulamin (zwany dalej „Regulaminem”) zawiera szczególne zasady uczestniczenia w koncertach (zwanych dalej „Koncertami”) organizowanych przez Stowarzyszenie Rozstaje.

2. Regulamin wprowadza się w celu wdrożenia „Wytycznych dla organizatorów imprez kulturalnych i rozrywkowych w trakcie epidemii wirusa SARS-CoV-2 w Polsce” wydanych przez Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego, Ministerstwo Rozwoju oraz Głównego Inspektora Sanitarnego, dostępnych na stronie https://www.gov.pl/web/kultura/wytyczne-dla-organizatorow-imprez-kulturalnych-i-rozrywkowychw-trakcie-epidemii-wirusa-sars-cov-2-w-polsce 

 

§ 2 

1. Regulamin jest udostępniany Widzom za pośrednictwem stron www.rozstaje.pl i www.strefa-krakow.pl oraz przy wejściu do klubu Strefa. 

2. Uczestnicy koncertów zobowiązani są do przestrzegania obowiązujących na terenie klubu Strefa zasad porządkowych powiązanych w szczególności z logistyką oraz bezpieczeństwem w trakcie trwania koncertów, a także do stosowania się do wytycznych pracowników klubu Strefa.

 3. Pracownicy klubu Strefa są uprawnieni do uniemożliwienia uczestnictwa w koncercie osobie, która nie przestrzega Regulaminu, zasad lub wytycznych, o których mowa w ust. 2, a w takim przypadku cena za Bilet takiej osoby nie podlega zwrotowi. 

 

§ 3

 1. Do udziału w koncercie jest uprawniona wyłącznie osoba, która według jej najlepszej wiedzy nie jest osobą zakażoną wirusem SARS-CoV-2, nie przebywa na kwarantannie, ani też nie przebywa pod nadzorem epidemiologicznym. 

2. Uczestnik koncertu jest zobowiązany wypełnić  Formularz Covid (zwany dalej „Oświadczeniem”) przed wejściem na teren koncertu. 

3. Jeżeli dana osoba nie spełnia wymogów wskazanych w ust. 1, jest ona zobowiązana do powstrzymania się od udziału w koncercie i skontaktowania się z klubem poprzez mail: strefakrakow@rozstaje.pl w celu rozpoczęcia procedury zwrotu biletu. 

4. W przypadku zaistnienia okoliczności opisanych w ust. 3. i niepowstrzymania się uczestnika koncertu przed uczestnictwem w koncercie, może on zostać niedopuszczony do udziału w koncercie, a bilet takiej osoby nie podlega zwrotowi. 

5. Stowarzyszenie Rozstaje udostępnia wzór Oświadczenia za pośrednictwem stron rozstaje.pl i strefakrakow.pl
 

§ 4 

1. Na widowni klubu Strefa należy bezwzględnie przestrzegać obowiązku zakrywania ust i nosa. Obowiązek ten dotyczy także osób przebywających w miejscu koncertu przed, w trakcie i po jego zakończeniu.

2. Na terenie klubu Strefa, w tym także podczas wchodzenia na teren klubu Strefa, wchodzenia na teren koncertu, zajmowania miejsc i opuszczania obiektu należy bezwzględnie przestrzegać regulacji porządkowych i wytycznych personelu; należy zachować dystans od innych osób wynoszący nie mniej niż 2 m w kolejce do wejścia i wyjścia, a w pozostałych przypadkach – nie mniej niż 1,5 m. 

3. Przed wejściem na teren koncertu Widzowie zobowiązani są do umycia rąk lub zdezynfekowania ich za pomocą środka dezynfekującego.

4. Pracownicy klubu Strefa ma prawo odmówić wstępu osobie, która nie przestrzega wyżej wymienionych zasad. W takim przypadku bilet takiej osoby nie podlega zwrotowi. 

 

§ 5

1. Klub Strefa udostępnia uczestnikom koncertu wyznaczone miejsca siedzące. 

2. Miejsca powinny być zajmowane zgodnie z oznaczeniami znajdującymi się na terenie koncertu przy zachowaniu minimum jednego miejsca odstępu między widzami. Zakazane jest przestawianie krzeseł w inne miejsca. 

3. Obowiązek zachowania jednego wolnego miejsca między widzami nie dotyczy: a. osoby, który uczestniczy w koncercie z dzieckiem poniżej 13. roku życia; b. osoby, który uczestniczy w koncercie z osobą z orzeczeniem o niepełnosprawności, osobą z orzeczeniem o stopniu niepełnosprawności, osobą z orzeczeniem o potrzebie kształcenia specjalnego lub osobą, która ze względu na stan zdrowia nie może poruszać się samodzielnie; 

4. Zakazuje się samodzielnego zmieniania miejsc. 

 

§ 6 

1. Uczestnicy koncertów proszeni są o posługiwanie się w miarę możliwości biletami elektronicznymi oraz dokonywanie wszelkich rozliczeń bezgotówkowo. 

2. Uczestnicy koncertów mają obowiązek samodzielnego wyposażenia się w materiały ochrony osobistej (maseczki, przyłbice, rękawiczki itp).

bottom of page